Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Primož

  • PRIMOŽ

 

Krajevna skupnost Primož spada med najmanjše krajevne skupnosti v občini Sevnica. Razprostira se na 1170 ha površine in ima 284 prebivalcev. KS Primož zajema 11 vasi in nekaj zaselkov in velja za eno najbolj hribovitih v občini Sevnica. Naselja v krajevni skupnosti so: Češnjice, Dolnje Impolje, Gornje Impolje, Mala Hubajnica, Velika Hubajnica, Rogačice, Znojile, Dedna gora, Dolnje Orle, Gornje Orle, Primož. Primož ima 25 prebivalcev, je gručasto naselje na istoimenski vzpetini v severnem delu Krškega gričevja. Leži na nadmorski višini 545m in v prelepem sončnem vremenu se od tam vidi daleč naokoli vse do Gorjancev, Kuma, Lisce in Julijskih Alp. Naokoli je nekaj sadovnjakov, širša okolica je porasla z gozdom. Krajani se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, prevladuje pa živinoreja.

 

primož

 

 

  • RUPARJEVA BUKEV POD VASJO DOLNJE IMPOLJE

Blizu peteromeje lovskih družin, pod vasjo Dolnje Impolje, se nahaja tudi Ruparjeva bukev, najdebelejša bukev v Posavju. Njen obseg znaša 487 cm, njen premer pa 155 cm.

Po podatkih iz uradnih evidenc Zavoda RS za varstvo narave je Ruparjeva bukev najdebelejša bukev v Posavju. Raste pod vasjo Dolnje Impolje nad dolino Javorje, revir Studenec.  V prsni višini ima kar 487 centimetrov obsega ali 155 centimetrov premera. Bukev se dokaj nizko razveji in ima 6 debelih vrhov. Je v dobri kondiciji, vitalne rasti  in stara močno preko 100 let. Do nje pridete tako, da greste od ribnika v Lokah po cesti proti vasi Dolnje Impolje. Ko se nad dolino Javorje na desni strani konča gozd, zavijete dvesto metrov proti robu gozda. Petdeset metrov navzdol v gozdu najdete najdebelejšo bukev našega območja.

 

rup buk

 

 

  • NARAVNI SPOMENIK DRAGA

Je okrog sto metrov globoka soteska pod vasjo Primož. Je strmo pobočje zakraselo dno izvir, pod veliko bukvijo. Tu je tudi rastišče široko listne lobodnike, zavarovane z Odlokom o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst.

 

 

  • KOVAČEVA HIŠA V GORNJIH IMPOLJAH

V središču zaselka Gornje Impolje se nahaja Kovačeva hiša, v kateri je živela mati Alojzija Grozdeta in kjer je določeno obdobje živel tudi Lojze Grozde. Lojze Grozde je bil leta 2010 kot prvi Slovenec proglašen za mučenca.

 

 

  • SLAP JASENK

Slap Jasenk se nahaja na istoimenskem potoku pod zaselkom Pečice in Češnjice. Slap je visok 6 m in je skupaj s strugo potoka zaradi posebnih kamenin edinstvena posebnost.

 

1 Jasenk pomnjšana

 

 

  • PETEROMEJA LOVSKIH DRUŽIN

Območje okoli Primoža poraščajo gozdovi, bogati z divjadjo. Pri odcepu za Dedno goro, v bližini vasi, se nahaja zanimiva lovska preža, ki označuje stičišče 5 (petih) lovskih družin: Studenec, Boštanj, Tržišče, Škocjan in Bučka.

 

pri 5 lov dr

 

 

  • CERKEV SV. PRIMOŽA NA PRIMOŽU

Na določenih krajih so možni tudi panoramski ogledi, vendar so najlepši izpred cerkve Sv. Primoža. Vaška cerkvica je pozidana tik ob cesti, sredi naselja, ob križišču poti. Pravokotna ladja in tristrano sklenjen prezbiterij sta plitko banjasto obokana - obok sloni na gredi. Na severnem stiku ladje in prezbiterija stoji zvonik z zaobljenimi vogali, okrašen s pilastri ter prekrit s piramidasto, na čelih slonečo kapo. Na južnem stiku je zakristija. Med ladjo in prezbiterijem je zidan slavolok, zidan pa je tudi pevski kor, ki počiva na oktagonalnih kamnitnih stebrih. Arhitekturni členi, portal in okna so slogovno neopredeljivi. V vidni obliki je cerkev mogoče datirati v 17. stoletje, vendar utegne biti ladja spričo svojega patrocinija še romanska. Oprema notranjščine je iz 19. stoletja.