Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Tržišče

 • TRŽIŠČE

Tržišče, predvsem pa njegova okolica, je znano po vinorodnih goricah in dobri vinski kapljici. Ker ne poznamo natančno izvor imena kraja, niti letnice prve pisne omembe, lahko posredno povežemo vinogradništvo tudi s trgovanjem, trgovino in tako morda tudi z imenom – tržišče. Grb KS Tržišče vsebuje tako vinsko trto kot grozd; podoba cerkve nas poveže s cerkvenim svetnikom – sv. Urbanom, zavetnikom vinogradov, vinske trte in vinogradnikov. Na dan sv. Urbana, 25. maja, praznujejo tudi svoj krajevni praznik. Prebivalci živijo z vinsko trto, mnogo družin obdeluje svoj vinograd, krajani se pri tem družijo, si med seboj pomagajo in se trudijo pridelati dobro vino. kakovost pridelanega vina je vsako leto višja, kar dokazujeta dva kralja cvička (leta 2006 in leta 2009). Po vaseh se ohranja bogata etnološka dediščina, ljudje ohranjajo in zbirajo staro orodje in različne predmete. Zanimive so tudi kašče, vinski hrami, vezani in dvojni kozolci (toplarji), hlevi in podi oziroma skednji.

 

 

 • FARNA CERKEV SV. TROJICE V TRŽIŠČU

Cerkev je v pisnih virih prvič omenjena leta 1526. Del vasi, kjer stoji cerkev, pa so nekoč imenovali Sveta Trojica. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja z banjastim, na obstenskih slopih počivajočim obokom, vzhodno od nje je dvopolni gotski prezbiterij s križnim rebrastim obokom in štirimi poznogotskimi okni. Rebra, ki rasejo iz geometričnih konzol, so obojestransko žlebljena. Pred ladjo je lociran zvonik, ki v tretjem nadstropju preide iz kvadrata v oktogon in ima zalomljeno piramidasto kapo. Zvonik, ladjo in prezbiterij obteka enoten talni zidec, kar kaže, da je celotna cerkev iz enega liva in jo je, če odštejemo nekatere poznejše predelave, mogoče datirati na začetek 16. stoletja. Vsa oprema je novejša, iz 19. stoletja.

 

tržišče sv trojica

(vir: Župnija Tržišče)

 

 • CERKEV MARIJE VNEBOVZETE V TRŽIŠČU

stoji nasproti stare osnovne šole.

 

tržišče marije vnebovzete

(vir: Župnija Tržišče)

 

 • CERKEV SV. JURIJA NA ŠENTJURJEVEM HRIBU

Šentjurski hrib nad Tržiščem je prvič omenjen že leta 1426 in je skupaj cerkvijo pomemben tako iz umetnostnozgodovinskega kot arheološkega vidika. Cerkev se omenja že v 12. stoletju  in je rezultat večkratnih prezidav. Najstarejši del je pravokotna romanska ladja. V 15. stoletju je bila cerkev poslikana. Do cerkve se povzpnete peš iz Tržišča (20 minut).

 

 

 • CERKEV SV. JAKOBA V PAVLI VASI

Cerkev stoji na obzidanem platoju sredi vinogradov v Pavli vasi. Preprosta vaška, pravilno orientirana podružnica, kjer si v smeri proti vzhodu sledijo najprej na kvadratični talni ploskvi pozidani zvonik, ki v drugem nadstropju preide v oktogon, s piramidasto, na trikotna čela oprto kapo, dalje pravokotna ladja z obokom v obliki dveh čeških kap ter prislonjeni, tristrano sklenjeni, banjasto-grebenasto obokani prezbiterij. Na zvonik držijo od zunaj kamnitne stopnice. Okna v ladji in prezbiteriju so pravokotna, naravnost vrezana v steno, s kamnitnimi ostenji. Ladja je na vogalih oprta na močne skale. V sedanji podobi ima cerkev značaj arhitekture 17. stoletja, a je v ladji zatrdno še romanska - na južni steni ladje se sluti zazidano okence. Klasicistični veliki oltar je morda še s konca 18. stoletja, stranska oltarja sta iz prve polovice 19. stoletja.

 

 

 • CERKEV SV. URHA NA SLANČJEM VRHU

Cerkev iz 13. stoletja stoji sredi vasi Slančji vrh. K pravokotni ladji z banjastim, na gredi počivajočim obokom je prislonjen tristrano sklenjen lahko banjasto obokan prezbiterij. Na severni strani je k ladji prizidan kvadratičen, v drugem nadstropju nekoliko uskočen zvonik s piramidasto, na trikotnih čelih slonečo kapo, ki je na vogalih poudarjen z miniaturnimi zidanimi stolpiči. Južno od prezbiterija je prizidana zakristija. Arhitekturni členi kažejo na čas okoli leta 1700, ko je cerkev dobila sedanjo podobo. Arhitekturna poslikava na zvoniku, odkrita 1996, ima letnico 1755. Pri, žal neustreznih, obnovitvenih delih v letu 1996 se je potrdila domneva, da je ladja še romanska, podaljšana proti zahodu. Oprema je v večini iz 19. stoletja. Cerkev ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena z EŠD 2617.

 

 

 • CERKEV SV. JAKOBA NA TELČAH

Cerkev, ki je nastala v  17. stoletju, leži severozahodno od vasi sredi razpotja in jo obdaja jo obzidano pokopališče. Cerkev sestavljajo ladja, ki ima banjast obok s štukiranimi okviri, tristrano sklenjen, podobno obokan prezbiterij ter ob njem na levi ženska, na desni moška zakristija - posebnost, ki je drugod ne poznamo. Spredaj, a izven osi, se k ladji prislanja zvonik. Ladja in prezbiterij sta povezana prek polkrožnega zidanega slavoloka. Arhitekturne člene je večidel mogoče datirati v 16. ali 17. stoletje, vendar je cerkvena ladja zatrdno še srednjeveška. Oprema je iz 19. stol. Veliki oltar zakriva naslikan baročni oltar.

 

 

 • CERKEV SV. BARBARE NA DRUŠČAH

Nepravilno orientirana cerkev, prvotno posvečena sv. Eliji, stoji na južnem robu zaselka Velike Drušče. Cerkev sestavljajo banjasto obokana ladja s pilastri in štukiranimi oprogami, potlačen, tristrano sklenjen prezbiterij, ki je plitko banjasto obokan, in na zahodni strani prizidan kvadratičen zvonik, ki nato preide v oktogon z laternasto kapo. Okna v ladji in prezbiteriju so pravokotna, s kamnitnimi okviri. Vidnejše arhitekturne sestavine ne omogočajo natančnejše datacije arhitekture, ki v sedanji obliki kaže na nastanek v 17. stoletju, a utegne biti starejša. Oprema je pretežno iz 19. stoletja, s posameznimi plastikami iz 18. stoletja.

 

 

 • RASTIŠČE RUMENEGA SLEČA V VRHKU NAD TRŽIŠČEM

Veliko presenečenje za poznavalce slovenske flore je bilo leta 1954, ko je bil odkrit rumeni sleč oz. azaleja med Brusnicami in Gabrjem na severni strani Gorjancev. To je bil rumeni sleč aliPontska azaleja(Rhododendron luteum). Do te iznajdbe so rumeni sleč opazili le v precejšnjih delih Male Azije, v Ukrajini in Belorusiji, ter na enem samem nahajališču na Poljskem. Čez štiri leta, 1958 so našli še nahajališča v Boštanju in Topolovcu. Trideset let kasneje so odkrili nahajališče na Vrhku (1986). Poleg teh so na pragu Ljubljane, na Murovici na Dolskem našli edino nedolenjsko nahajališče do sedaj. Obe zadnji nahajališči sta bili najdeni leta 1988.

Leta 1986 odkrito nahajališče rumenega sleča (Rhododendron luteum ali kot pravijo domačini Azaleja) v Vrhku, sodi med najbolj ogrožene rastlinske vrste. Rastišče je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Prijazni domačini vam lahko ponudijo vodeni ogled rastišča, ki je najprimernejši ob cvetenju in sicer konec aprila ali začetek maja.

 

 

 • SVETLEČE JASLICE - MOSTEC

Na pobočju Šentjurskega hriba si lahko ogledate svetleče jaslice oz. sveto mesto sestavljeno iz svetlečih figur ob glavni cesti Sevnica – Tržišče, od 15. decembra do 15. Januarja. Ob veličastnem pogledu na svetleče skulpture moderniziranih svetopisemskih jaslic, vam ponudijo tudi kuhano vino, čaj in razlago o nastanku.

 

 

 • TELČE

Telče je dobra iztočnica za panoramske razglede po škocjanski dolini in Gorjancih. Ogledate si lahko tudi spomenik po izseljeniški poti (v II. svetovni vojni je tam bila meja med Italijo in Nemčijo).

 

 

 • LEPI KRAJI

V Tržišču je veliko lepih krajev, kar pričajo tudi visoke uvrstitve na tekmovanju Turistične zveze Slovenije »Moja dežela lepa in gostoljubna«: Škovec (3. mesto na državnem tekmovanju v kategoriji izletniški kraji 2010; 1. mesto med izletniškimi kraji v regiji Posavje), Tržišče (2. najlepši kraj v regiji, Posavje 2009; 1. mesto na regijskem tekmovanju izletniški kraj 2014), Slančji vrh (2. najlepši kraj 2008, najlepše vaško jedro 2009 v regiji Posavje), Pijavice (2. najlepša vas v Sloveniji 2006).

 

 

 • ŠKOVEC

Škovec je vas v KS Tržišče, v občini Sevnica. Leži v naročju dolenjskih gričev, približno 2 km jugozahodno od Tržišča na nadmorski višini 349 m. V zgodovinskih virih se kraj omenja v 15. stoletju pod imenom Šibkovec. K Škovcu spadajo tudi manjši zaselki Dolina, Ravne in Petelinek. Na pobočju nad cesto, ki vodi v vas po dolini Tržiškega potoka, so opuščeni rovi rudnika cinka iz 18. stoletja. Ogledate si lahko tudi park Škovec s hrastovim drevesom na katerem so pritrjene napisne table.

 

 

V vinskem dvoru Deu vam poleg vrhunske kulinarike, z značilnimi slovenskimi jedmi in hišnimi specialitetami, nudijo tudi vrhunska avtohtona dolenjska vina. Njihova vinska klet je dobro založena in tako zadovolji tudi zahtevne poznavalce vin. V vinski kleti vam tako nudijo degustacije domačih vin, narezkov in domačih jedi. Na voljo je tudi lepa poročna dvorana za veličastne poroke in lepo opremljene sobe.

 

 

 • GOSTIŠČE MAJCEN ULČNIK TRŽIŠČE

Ob cesti Trebnje – Sevnica v kraju Tržišče je obnovljeno gostišče Majcen z 110 sedeži in vam nudi domače slovenske jedi, ribje jedi in morski sadeži, mednarodno kuhinjo, sladkovodne ribe, vegetarijanske jedi, jedi na žaru in domače narezke.

 

 

 • KMEČKI HRAM PRI RUŽICI NA POLJU PRI KRMELJU

V prijetnem vaškem okolju je v obnovljeni večstoletni hiši urejen Kmečki hram pri Ružici – hram, ima 50 sedežev in vam lahko ponudi domače narezke in dolenjska vina.

 

 

 • MALKOVEC – NARAVNI VINOGRADNIŠKI AMFITEATER

Tržišče s svojo okolico slovi po vinorodnih goricah in dobri vinski kapljici. Že Valvasor je v 17. stoletju v svoji drugi knjigi Slave vojvodine Kranjske pohvalil vino z Malkovca, telških in bojniških goric.

 

 

 • MALKOVEC - GORNJE DOLENJSKA VINSKA CESTA

V organizaciji zidanice Malus pripravijo obisk prijaznih vinogradnikov in zidanic v Veseli dolini in Pavli gori, katere se nahajajo v naravnem amfiteatru (zelo strmi vinogradi) in sicer vas v vsaki zidanici poleg vina gospodarja postrežejo še z krajevno značilnimi jedmi, vseskozi pa vas spremlja harmonikaš. V Malusovi zidanici pa vas postrežejo s toplim obrokom in vinom po želji. Navedena ponudba velja za celo leto, ob martinovanju pa se po pohodu po zidanicah pridruži “župnik z ministranti”, kateri opravi vinski krst.

 

 

 • MALKOVEC - NARAVNI VINOGRADNIŠKI AMFITEATER

Z najavo lahko obiščete vinogradniški amfiteater Malkovec in sicer zidanice Malus, Camloh, Končina, Pirc ter Jamšek, Stušek in trsničarstvo Pungerčar pri vsakem ponudniku degustirate njihove pridelke in si ogledate njihovo pridelavo. Možen je zaključek v Malusovi zidanici z 85 sedeži in domačimi jedmi. Po dogovoru vam lahko pripravimo prikaz kmečkih opravil.(mlatenje pšeničnih snopov, ličkanje koruze, predenje volne...).

 

 

 • GOSTILNA IN ZIDANICA JELEN MALUS – TRŽIŠČE/MALKOVEC

V Gostilni Jelen Malus /do 85 sedežev/ ob farni cerkvi Svete Trojice v Tržišču ali v njihovi Zidanici na Malkovcu, katera stoji v idiličnem vinogradniškem območju (naravni amfiteater), vam ponudijo kulinarične dobrote, pripravljena na način naših babic. V zidanici vam pripravijo degustacijo oz. pokušnjo 5 vrst vin (suhih in polsuhih) ob ponudbi že pozabljenih vrst kruha (zeljni,čebulni, cvičkov....) in domači jetrni pašteti, ter domači zaseki. V jesenskem času vam spečemo kostanj.

 

 

 • DOLENJSKI HRAM - MALKOVEC

Ogledate si lahko Dolenjski hram in se privoščite degustacijo vin (Kukec Mirko).

 

 

 • STOLETNA TRTA - MALKOVEC

Malkovec je znan tudi po stoletni trti pri zidanici Jamšek Marjana.

 

 

 • ČRNA KUHINJA - MALKOVEC

Ogledate si lahko tipično kmečko hišo s črno kuhinjo pri Strmoletovih.

 

 

 • KMETIJA PAPEŽ - ZGORNJE VODALE

Kmetija Papež vam lahko ponudi obisk čebelnjaka, degustacijo in nakup medu ter  panoramske razglede.

 

 

 • KMEČKI TURIZEM CELESTINA - ZGORNJE VODALE

Osnovna dejavnost kmetije Celestina je vinogradništvo, imajo pa tudi kmečki turizem z 60 sedeži in degustacijsko kletjo. Prednost kmetije je v tem, da imate tu možnost ogleda sodobno urejene živinorejske kmetije.

 

 

 • ZELIŠČARSTVO MILI MAJCEN - JEPERJEK

V Jeperjeku imajo črno kuhinjo in zeliščarstvo. Vodeni je ogled zdravilnih zelišč pri  Majcen Mili z degustacijo čajev, nudi pa vam tudi ogled razstave izbe in njene opreme. V središču vasi si lahko ogledamo preko 200 let staro črno kuhinjo, ki jo uporabljajo za sušilnico suhomesnatih izdelkov.